Queer-teologia vs. klassinen kristinusko

Tämän ketjun terkoituksena on puida queer-teologiaa klassisen kristinuskon näkökulmasta ja/tai päinvastoin. Aiheesta ei liene vielä omaa ketjua. Tätä ketjua ei siis ole tarkoitettu keskusteluun sekulaarista queer- teoriasta tai ko. teorian tarkastelemasta ihmisryhmästä. Ketjua ei niinikään ole tarkoitettu yleiskeskusteluun erilaisista liberaaliteologioista.

Lainaan keskustelun pohjaksi Moona KinnusenUuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielmaa jossa hän (s. 16) viittaa Susannah Cornwallin teokseen Controversies in Queer Theology. London: SCM Press.

Queer-teologia pohjaa vahvasti postmoderniin raamatuntulkintaan, jossa painopiste on lukijan tulkinnassa. Kuten Cornwall toteaa, Raamattu on jotakin, mitä tulkitaan. Postmodernissa hermeneutiikassa ei ole kyse siitä, mikä on ollut Raamatun tekstin alkuperäinen merkitys. Ajatus siitä, että tämä alkuperäinen merkitys olisi jotenkin mahdollista löytää, on epäolennainen postmodernille lähestymistavalle ja queer-teologialle. Tekstejä ei ole mahdollista ymmärtää ilman lukijan tulkintaa, joten on mahdotonta vastata kysymykseen siitä, onko Raamattu itsessään queer. Cornwall ajattelee, että queer-tulkinnan lukeminen Raamatun tekstiin on osa tekstin elämää. Jokainen kirjoitettu teksti alkaa jossain vaiheessa elää omaa elämäänsä, johon kirjoittajalla ei ole enää mitään mahdollisuutta vaikuttaa. Näin on tapahtunut kaikille Raamatun teksteille. Ainoastaan lukija voi vaikuttaa lukemansa tekstin tulkintaan, eikä ole olemassa mitään ohjeellista lukutapaa, jolla lukijan olisi teksti ymmärrettävä.

ja edelleen s. 17

Postmodernismija uudet teologiset suuntaukset ovat avanneet näkökulman jokaisen tulkitsijan luomaan omaan merkitykseen, joten totuus on ikään kuin ”vapautettu” jokaiselle halukkaalle. Tärkeää on muistaa, että queer-teologiaa tehtäessä on oikeastaan välttämätöntä ”tehdä queeriksi” kristinuskon juuret, monoteismi ja ajatus yhdestä oikeasta totuudesta.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163435

Edellä olevan perusteella queer- teologia jo lähtökohtaisesti johtaa tulkinnan pois klassisesta kristinuskosta, jossa lähtökohtana on käsitys Raamatusta Jumalan ilmoituksena. Näin ollen queer-teologia on yhteensovittamatonta esimerkiksi luterilaisten tunnustuskirjojen kuvaaman opin kanssa.

Edellä viittaamastani huolimatta esimerkiksi ELCAn piirissä (Evangelical Lutheran Church in Americ) ja mm. sen pohjoismaisissa sisarkirkoissa on ryitetty uhteensovittaa queer-teologiaa luterilaiseen oppiin. Tämän kaltaisia kannanottoja on esititetty myös Suomen ev.lut. kirkon kirkolliskokouksessa ja eräiden kirkollisten vaikuttajien kannanotoissa.

Kai tuosta voisi paljonkin sanoa, mutta voi tyytyä myös aika vähään. Miten queer-teologiaa voisi puolustaa kristinuskon sisällä, muuten kuin omaksumalla se ensin, ennen perusteluja?

1 tykkäys

Samantapaista teksin elämistähän on tapahtunut myös orjuuden suhteen. Ei kaiketi kukaan kristitty pidä orjuutta hyväksyttävänä, vaikka se Raamatussa nähdäänkin sallituksi. Nykyajan arvot siis ohjaavat tulkintaa.

Uudessa testamentissa ei kyllä suoraan sanota orjuutta sallituksi. Se on kirjoitettu ihmisille, joiden yhteiskunnassa orjuus oli vallitseva käytäntö, ja joilla ei ollut mahdollisuutta lähteä muuttamaan tätä järjestelmää. Kristityille siis ohjeistetaan, miten eletään kristillisesti sellaisessa yhteiskunnassa, jossa on orjia. Vasta satoja vuosia myöhemmin oltiin siinä tilanteessa, että kristittyjen oli mahdollista vaikuttaa valtioiden lakeihin ja käytäntöihin. Vanhan testamentin pohjalta taas ei tällaisia asioita pidä ratkaista.

USA:n orjuussysteemejä aikanaan puolustettiin myös (muka)raamatullisilla argumenteilla, mutta samaan aikaan iso osa maailman kristityistä piti orjuutta yhteensopimattomana kristinuskon kanssa. Ei siis mistään nykyajan arvomaailmasta, vaan ihan sen aikaisesta ajattelusta käsin.

6 tykkäystä

Kuten aiemmin lainasin:
"queer-teologiaa tehtäessä on oikeastaan välttämätöntä ”tehdä queeriksi” kristinuskon juuret, monoteismi ja ajatus yhdestä oikeasta totuudesta."
Kysymys kuuluukin, onko kyseessä silloin enää kristinusko.

Jos jo lähtöolettamana on, että Raamatun tekstejä voidaan tulkita mielivaltaisesti, niin jääkö oppiin silloin enää mitään fundamentaalista kiinnekohtaa?

1 tykkäys

Sen lisäksi, mitä Askutin kirjoittaa, orjuus vertaus ei toimi muutoinkaan suhteessa queer-teologiaan.
Orjuudessa oli joka tapauksessa kyse yhteiskunnallisesta järjestelystä.
Nähdäkseni queer - teologiassa sekä Jumalan yleinen ilmoitus, se mitä voimme havaita luomakunnasta että erityinen ilmoitus, miten Jumala on ilmoittanut itsensä, korvataan postmodernilla queer-teorialla.

Tällöin lopputulemana päädytään siihen, että toisaalta hylätään naturalistinen todellisuus ja korvataan se kunkin mielen mukaisella vaihtoehtoisella todellisuudella sekä toisaalta kukin luo itse itselleen haluamansalaisen jumalan. Kristuksen sovituskuolema ei ole tarpeen, koska jokainen voi itse määritellä itsensä vanhurskaaksi.

3 tykkäystä

Ja edelleen, kreikkalainen ja roomalainen orjuus erosi ns. heprealaisesta orjuudesta vaikuttimiensa ja arvojensa osalta kuin yö päivästä.

Nykyihmiselle kaikki orjuus on yhtä ja samaa= pakottamista työhön ilman palkkaa. Tosiasiassa Mooseksen laissa kielletään orjaksi pakottaminen kuolemanrangaistuksen uhalla.

Joten ei enempää tästä.

Orjuus olisi mielenkiintoinen keskusteluaihe, mutta toivon että siihen perustetaan oma ketjunsa jos haluja jatkamiseen on eikä sitä jatketa tässä. En minäkään jatka vaikka mieleni minun tekevi…

Ei ole; tai sanoisin vielä enemmän: kyseessä ei ole uskonto lainkaan. Mielekkäänä uskontona pidän vain sellaista, jossa uskotaan jotakin: on jotakin, jota pidetään totena ja joka tarjoaa perustan kaikelle sille, mitä uskontoon kuuluu. Tuo queer-uskontohan myöntää itsekin, että se on todellista vain siihen uskovan yksilön tai yksilöjoukon mielikuvituksessa; tämä kävi selvästi ilmi ketjun alun lainauksesta.

2 tykkäystä

Moona Kinnunen viittaa gradussaan myös Ken Stonen teokseen “Bibles That Matter:
Biblical Theology and Queer Performativity.” Biblical Theology BulletinVolume 38,Issue 1. 14 – 25.

Raamatun identiteetti muodostuu Stonen mukaan pelkästään niistä ”tuloksista”, joita raamatuntutkimus esittää. Raamatulla ei ole olemassa mitään sanomaa tai ”identiteettiä” itsessään, vaan jokainen ääneen lausuttu tutkimustulos tuottaa tätä sanomaa.Ajatushan on tyypillinen postmodernismille, mutta Stone liittää mukaan queer teologian sanomalla, että Raamattu tuottaa myös heteronormatiivisuutta. Raamattu itsessään ei ole heteronormatiivinen, vaan jokapäiväisessä tulkinnassa tuotetaan heteronormatiivisuutta samalla lailla kuin tuotetaan esimerkiksi kaksijakoista sukupuolikategorisointia. Normit koskevat samalla lailla sekä sukupuolen tuottamista että raamatuntulkintaa: normeja Raamatun lukemisesta ”oikein”, normeja oikeanlaisesta käännöksestä, normeja siitä, mitä Raamattu sanoo seksiin ja sukupuoleen liittyvistä asioista.
Queer -teologit yrittävät ”tehdä” Raamattua eri tavalla - siis lukea Raamattua erilaisin silmin. Queer-teoria pyrkii näyttämään, että sukupuolta ja seksuaalisuutta on mahdollisuus tehdä ja toteuttaa hyvin monella eri tavalla, ja kaikki nämä tavat ovat yhtä hyväksyttäviä. Samalla tavalla queer - teologia pyrkii näyttämään, että Raamattua voi lukea lukemattomilla eri tavoilla, ja kaikki nämä luentatavat ovat yhtä hyviä ja yhtä hyväksyttäviä. Queer -teologia haluaa siis altistaa raamatunlukijoita moninaisuudelle ja monimutkaisuudelle, pyrkimään ulos siitä ajattelutavasta, jossa oli olemassa vain yksi oikea ja sallittu totuus.

Tulkitse edellä olevaan siten, että väittäessään ettei Raamatussa itsessään ole mitään sanomaa, queer-teologia poikkeaa sekä ns. konservatiivisesta, että liberaalista raamatunkäsityksestä joissa kummassakin Raamattua lähestytään Jumalan erityisenä ilmoituksena.
Queer- teologian tavoitteena vaikuttaisikin olevan sovittaa Raamatun kirjoitukset tutkijan omaan käsitykseen todellisuudesta. Toisin sanoen päättää ensin tutkimustulokset ja vasta sen jälkeen miten niihin päästään.
Queer -teologiassa pyrkimyksenä on siis yhteensovittaa Raamatun kirjotukset Judith Butlerin ideaan performatiivisesta sukupuolesta [Butler, Judith
2006 Hankala sukupuoli. Alkuperäisteos: Gender Trouble: Feminism, and the
Subversion of Identity (1990). Suom. Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi. Helsinki: Gaudeamus.]

Queer - teologia ei vaikuttaisi asettavan niinkään painoa Raamatun pelastushistoriallliselle sanomalle, vaan kunkin Raamattua lukevan ajalliselle hyvätyksitulmisen tunteelle. Queer -teologian tavoitteena on yhteiskunnallisen sorron lopettaminen. Jeesuksen kuolemaa ristillä tarkastellaan lähinnä poliitisessa kontekstissa.

Kinnunen viittaa gradussaan Ken Stoneen:

Raamattu voisi tarjota apua inhimillisemmän ja rakkaudentäyteisemmän maailmankuvan levittämisessä, jolloin kenenkään queer-ihmisen ei tarvitsisi kokea Raamattuun perustuvaa sortoa. Ja tällöin Raamatulla todella olisi merkitystä myös laajemmassa kontekstissa.

ja Thomas Bohacheen, joka puolestaan on viitannut Robin Hawley Gorslineen:

Gossin mukaan varhaisessa kristinuskossa Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta on pyyhitty pois sen poliittinen luonne ja ristiinnaulitsemista alettiin pitää vain hengellisenä tekona, jonka Jumala oli suunnitellut. Goss kuitenkin väittää, että Jeesuksen ristinkuolema oli ennen kaikkea poliittinen kuolema alistavien valtaapitävien käsissä.
Jeesus todella oli radikaali suhtautumisessaan yhteiskunnan hyljeksittyihin, ja sen takia hän joutui teloitetuksi. Goss näkee Jeesuksen ajan syrjityt mitä ilmeisimmin aikansa queer- ihmisinä. Niinpä Jeesus kuoli solidaarisuudesta heitä kohtaan. Gossille Kristus on queer- Kristus, joka edustaa kaikkia queer- ihmisiä, joita on kohdeltu kaltoin tai tapettu läpi historian.

Siitä vaan jokainen jota kiinnostaa menkää ihmeessä voimakkaasti kohti queeria. Kyllä se saatana sieltä vastaan tulee. Ja lujaa, mutta se lienee juuri sitä mitä tarvitsette.

Ne sitävastoin, jotka vievät kirkkoa siihen suuntaan ovat astetta pahemmassa paikassa. Yrittämässä manipuloida valittujakin kohti saatanaa.

1 tykkäys

Mitä on queer-teologia?

Queer teologian piirissä suhtaudutaan kriittisesti muihin sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoitteleviin kontekstuaalisiin teologiaryhmiin. Tavoitteena ei esimerkiksi ole sukupuolten välinen tasa-arvo vaan niiden poistaminen identiteettikategorioina.

Nina Järviö toteaa Uskontotieteen pro gradu tutkielmassaan PERVO KIRKKO?
Queer-teologia Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta käsittelevissä lausunnoissa vuosina 1951–2010 (s. 8 -9)

Queer-teologiassa sukupuolen ja seksuaalisuuden käsittäminen queer- teoreettisen perinteen mukaisesti rakennettuna, on johtanut näiden keskeisyyden kyseenalaistamiseen kristinuskon kontekstissa. Jos seksuaalisuus ja sukupuoli ovat rakennettuja, miksi niillä olisi kristinuskon ja kristittyjen pelastumisen kannalta väliä? Tämä on queer-teologian ajatus, joka erottaa sen aiemmista teologioista. Queer-teologiassa on kritisoitu kontekstuaalisia teologioita erityisesti niiden tavasta vahvistaa pysyviä identiteettikategorioita sen sijaan, että ne pyrkisivät kyseenalaistamaan niitä. Tämän uuden suuntauksen teologit kokevat, etteivät nämä aiemmat lähestymistavat riitä, vaan ne ovat tulleet tiensä päähän ja keskustelu on johtanut eräänlaiseen umpikujaan. Queer - teologi Elizabeth Stuartin mukaan esimerkiksi homo- ja lesboteologit ovat viime vuosikymmenten ajan käyneet yhä uudelleen samoja väittelyjä siitä, mitä Raamatun homokohdat sanovat homoseksuaalisuudesta. Teologia toistaa itseään, argumentit on kuultu, eikä uutta hedelmällistä keskustelua ole syntynyt enää aikoihin.

Nina Järviön mukaan Queer-teologia on omaksunut queer-teorian ajatuksen siitä, että ihmisen seksuaalisuus ja sukupuoli ovat historiallisen järjestelmän rakentuneita osia, joiden avulla ihmisiä ohjataan tietynlaiseen käyttäytymiseen. Queer - teorian mukaan sukupuolta ja seksuaalisuutta ylläpidetään toistoilla, joihin queer-teoriassa tartutaan erityisesti filosofi Judith Butlerin performatiivisuuden käsitteen avulla. (s.8)

Kinnusen mukaan Queer -teologia pyrkii kyseenalaistamaan vankat identiteettikategoriat, joiden varaan muut kontekstuaaliset teologiat rakentavat (s.14)

1 tykkäys

Kas, Butler. Minnehän hukkasin Butlerin Hankalan sukupuolen. Pitäisi joskus kahlata läpi.

Tuolla tavalla määritellyn queer-teologian näkisin ihan hyödyllisenä apukäsitteistönä klassisessakin kristinuskossa. Esimerkiksi ajatus seksuaalisuudesta identiteetin lähteenä on hyvin tuore eikä kovinkaan kristillinen ja tätä sietääkin dekonstruoida.

Ylipäätänsä näen keskustelun hyödyllisenä, koska pelkään sekularisaation johtavan siihen, että kristityt uskonnollistavat standardiksi jonkin sinänsä harmittoman tietyn aikakauden kulttuurin. Tämä johtaa paitsi turhien taakkojen asettamiseen myös elävän kristillisen kulttuurin hiipumiseen - ks. esim. naisten huivin käyttö kirkossa tai aviottomien lasten kohtelu männä vuosina.

1 tykkäys

Ongelmaksi muodostuu postmoderni lukutapa joka poikeaa niin perinteisestä kuin liberaalistakin tavasta tulkita Raamattua.

Queer -teologian varsinainen sanoma on käsitys sukupuolen performatiiviuudesta ja kertomus Kristuksesta muodostaa sille vain viitekehyksen.

Ole hyvä. Foorumi on avoin keskustelulle tästäkin aiheesta, mutta perusta sille oman otsikkonsa alle ketju.

Sekin on tietysti ongelma, jos kristinuskolle vieraita vieraita piirteitä uskonnollistetaan. Mutta näkisin toisaaltamyös, että ihmisestä tulee helposti sokea omalle vakaumukselleen. Keskustelu saattaa kiinnittää huomiota sellaisiin oman tradition piirteisiin, jotka on itse jättänyt huomiotta ja auttaa reflektoimaan niitä. Eikä tämä edes välttämättä tärkoita negatiivista reflektointia.

Tämä vaihtoehtoinen queer tarkastelu voisi kieltämättä toimia esim. tarkasteltaessa idän kirkon traditiota pappisvirasta. Ne ominaisuudet, jotka jakavat meidät biologisesti kahteen sukupuoleen, eivät ole sellaisia ominaisuuksia, joita tarvitaan alttaripalvelussa.

Edit: Reformaation kirkoissa tilanne on siis toinen. Sikäli kun sanapalvelijan viran, eli paimenviran katsotaan kuuluvan vain miehille, tarkoitetaan miestä sosiaalisessa konstruktiossa. siis miehen roolia yhteisössä. Sukupuoli ei määrittele kelpoisuutta palvella alttarilla.

Queer-teologia tai filosofia on luotu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen agendan vuoksi. Se on tyypillistä hömppätutkimusta, jota ei pidä sekottaa mihinkään vakavasti otettavaan tutkimukseen tai tärkeisiin asioihin.

4 tykkäystä