Ensimmäinen kirje korinttilaisille, jakeet 1:1-9

Tämä on avausviesti raamattupiirille, jonka aihepiirinä on Paavalin ensimmäinen kirje Korintin seurakunnalle. Tarkoitus on keskustella kutakin raamatunkohtaa koskien erikseen sille kirjoitetun avausviestin pohjalta.

Alkutervehdys ja kiitossanat

1 Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu, ja veli Sostenes 2 tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. 3 Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

4 Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. 5 Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. 6 Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, 7 ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 8 Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. 9 Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan.

Taustaa

Korintti (m.kreik. Κόρινθος, ) oli antiikin aikainen kaupunki Peloponnesoksen niemimaalla Kreikassa. Korintti – Wikipedia

Raamatussamme on kaksi apostoli Paavalin Korintin seurakunnalle kirjoittamaa kirjetä, Todennäköisesti Pavali on kirjoittanut seurakunnalle myös muota kirjeitä joiden lukumäärästä ei ole täyttä varmuutta. Raamattuumme tallennetun
ensimmäisen kirjeen Korinntilaisille Paavali kirjoitti ilmeisesti Efesossa noin vuonna 56–57.

Apostoli Paavali vieraili ensimmäisen kerran Korintissa toisella lähetysmatkallaan kulkettuaan ensin Syyrian ja Kilikan kautta Makedonian Filippiin sieltä edelleen Tessalonikaan ja Ateenaan. (Apt 15:36 - 18:1)
Saavuttuaan Korinttiin Paavali hän tapasi Aquilan, Pontoksesta kotoisin olevan juutalaisen, ja tämän vaimon Priscillan, jotka olivat Paavalin tavoin ammatiltaan teltantekijöitä. Paavali viipyi korinttilaisten keskuudessa puolitoista vuotta ja opetti heille Jumalan sanaa. (Apt 18:11). Paavali vieraili Korintissa myös kolmannella lähetysmatkallaan ja kirjoitti sieltä kirjeensä Rooman seurakunnalle.

Paavalin 1. kirje korinttilaisille on syntynyt vastauksena Korintin seurakunnan elämmään liittyviin käytännön kysymyksiin. Kirjettä voidaan pitää yhtenä Paavalin eettisistä pääkirjeistä, jossa hän tarttuu kristinuskon moniin henkilökohtaisen elämän ja seurakunnan käytännöllisiin ongelmiin.
Kirjeen perusteella voimme pätellä, että Korintin seuseurakunnassa esiintyi tuolloin monenlaisia ristiriitoja, epäjumalien palvomista, ehtoollisen vääränlaista viettämistä, aviollisia ongelmia ja siveettömyyttä.

Kirjeen t jakeet 1:1-8 (Alkutervehdys ja kiitossanat)

Kirjeen alkujakeet toimivat johdantona sen sisältöön. Paavali kohdistaa tervehdyssanat sekä Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, että kaikille muillekin, joka ovat Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä. Kaikille jotka huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä.

On siis varsin ilmeistä, että kirje on jo alkuaan tarkoitettu kiertokirjeeksi, jota lukisi myös muut kuin kirjeen alkuperäinen vastaanottaja seurakunta. Vaikkakin kirjeessä olevat ohjeet ovat ensisijaisesti tarkotetut juuri kyseiselle seurakunnalle juuri kyseisessä tilanteessa, on alun alkaenkin tarkoitettu että niitä voisivat soveltaa vastavissa tilanteissa myös muut.

Kristillisissä seurakunnissa vallitsi vahva luottamus, että Herramme Jeesus Kristuksus ilmestyy aivan kohta. Sitä odoteltaessa tarvittiin kuitenkin käytännön ohjeita yhteisen elämän järjestämiseen.

Paavali kiittää Jumalaa siitä armosta, joka hänellle itsellee ja kirjeen vastaanottajille on Kristuksessa Jeesuksessa annettu sekä siitä että sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti seurakuntalaisiin, Tämä siis huolimatta kirjeestä myöhemmin esiin nousevista epäkohdista. Samalla hän vakuuttaa seurakuntalaisille, että Jumala on vielä loppuun saakka vahvistava heitä, niin ettei heissä olis moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä.

Yhteydessä Kristukseen Jeesukseen seurakuntalaiset ovat saaneet monenlaisia armonlahjoja ja kaikenlaista rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. Tästä Paavali haluaa kiittää Jumalaa ja vakuuttaa seurakuntalaisia. Seurakuntalaisille kohdistettavat ohjeet ja neuvot tulevat ssitten myöhemmin kirjeessä.

2 tykkäystä