Exsurge Domine

Annan puheenvuoron aiheesta Eero Huoviselle, joka tuo hyvin esille Lutherin kritiikin po. asiassa:

Yhteenveto

Lutherin katolisen Non ponere obicem –ajatuksen kritiikki

Polemiikin takaa käy kuitenkin ilmi se, mihin Luther varsinaisesti tähtää kärjistyksellään. Sakramentti ei hänen mielestään voi hyödyttää niitä, jotka eivät usko; juuri epäuskohan on Lutherin mukaan ainoa varsinainen kuole­mansynti. Pelkkä “esteen” asettamatta jättäminen ei siis “riitä” sakramentin hyödyn saamiseen. Lutherin mielestä non ponere obicem -edellytys ilmaisee täten liian lievästi sen, mitä sakramentti “vaatii” (requiri).

Samansisältöinen kritiikki skolastista obex-edellytystä kohtaan on tyypil­listä myös muille fides infantium -ongelman kannalta keskeisille lähteille. Kolmannen loppiaisen jälkeisen sunnuntain saarnassaan vuodelta 1524 Luther yhdistää obex-arvostelunsa suoraan kysymykseen lapsen uskosta: "Edellä mainittua valhettaan he [ = skolastikot] ovat kehitelleet vielä pi­demmälle ja opettavat nyt sitkeästi. Vaikka sinulla ei olisi lainkaan uskoa, sakramenteilla on kuitenkin sellainen voima, että ne vastaanottamalla saat armon ja syntien anteeksiantamisen ilman mitään uskoa, kunhan et vain tietoisesti aio tehdä syntiä. Näin pitkälle he siis ovat päätyneet edellä mainitusta mielipiteestään, jonka mukaan pikkulapset saavat armon ilman uskoa, pelkästään kasteen vaikutuksesta ja voimasta. Näin he siis kuvittele­vat. Saman näkemyksensä he soveltavat myös aikuisiin ja kaikkiin ihmisiin. Omilla päähänpistoillaan ja puheillaan he ovat varsin mestarillisesti kitke­neet pois kristillisen uskon sekä tehneet sen tyhjäksi ja hyödyttömäksi. Sakramentin voimalla he nyt nojaavat yksinomaan omiin tekoihinsa.

Lutherin mielestä pelkkä non ponere obicem -asenne on siis “riittämä­tön” edellytys sakramentin hyödyn saamiseksi. Hän haluaa “vaatia” sakra­mentin vastaanottajalta enemmän kuin skolastinen, vain negatiivisen “aset­tamatta jättämisen” (non ponere) edellytys. Tämä positiivinen “enemmän”, jota sakramentti Lutherin mielestä “vaatii”, on usko. Juuri usko on ainut ja oikea edellytys sakramentin hyödyn saamiselle. Obex-edellytyksen virhe on siinä, ettei se “vaadi” uskoa. Tämä Lutherin sakramenttiteologian perustava piirre onkin yleisesti tunnettu tutkimuksessa.

Lutherin tekstien analyysissä on sen sijaan kiinnitetty huomiota vain niukalti hänen sakramenttioppinsa toiseen keskeiseen korostukseen. Sen mukaan Luther nimittäin näyttää “vaativan” ihmiseltä vähemmän kuin sko­lastinen oppi, joka hänen mielestään edellyttää ihmiseltä omia tekoja eikä luota Jumalan armoon. Tämä käy ilmi siitä skolastiseen obex-oppiin koh­distuvasta Lutherin moitteesta, ettei sen mukaan sakramentin hyödyn saa­miseen “vaadita armoakaan”. Hänen mielestään skolastinen oppi panee liian vähän painoa armolle, eli Jumalan teolle. Jotta sakramenttien vaikutus ymmärrettäisiin oikein, Lutherin mielestä täytyy “vaatia” enemmän “armoa” ja kiinnittää vähemmän huomiota siihen, mitä ihmiseltä edellytetään.

Toisaalta Luther uskoa edellyttäessään siis haluaa “vaatia” sakramentin vastaanottajalta enemmän kuin skolastinen obex-edellytys, mutta toisaalta hänen mielestään ihmiseltä täytyy “vaatia” vähemmän, koska sakramentin vastaanottaminen ei ole ihmisen teko, vaan Jumalan armon lahja. Syvim­mältään nämä kaksi “vaatimusta” eli siis usko ja armo sakramenttien vaiku­tuksen edellytyksinä eivät kuitenkaan muodosta vastakohtia Lutherin teo­logiassa. Ratkaisevaa on tällöin muistaa se edellisen pääluvun tulos, ettei usko ole mikään ihmisen oma autarkkisesti toteuttama teko, vaan hänessä toteutuva Jumalan työ. Jumala itse ja vain hän antaa sen, mitä hän ihmiseltä “vaatii”. Sisällöllisesti armon ja uskon “vaatimus” ovat siis identtiset, ja ne molemmat muodostavat vastakohdan tekojen vaatimiselle. Ihmiseltä edel­lytetyn “esteen asettamatta jättämisen” eli tekojen asemasta häneltä “vaadi­taan” uskoa eli sitä, minkä Jumala armossaan antaa hänelle.

Lutherin sakramenttioppia ei siis voida kuvata siten, että hän pyrkisi korostamaan Jumalan objektiivisen armon asemesta ihmisen subjektiivista uskoa. Tällainen Jumalan armon ja ihmisen uskon välinen vastak­kainasettelu ei vastaa Lutherin intentioita. Kyseiseen tulkintaan voidaan päätyä vain, mikäli usko ymmärretään - vastoin reformaattorin kantaa - ihmisen vapaaksi ratkaisuksi eli teoksi. Lutherin mukaan Jumalan armo ja ihmisen usko eivät ole toistensa vastakohtia, vaan perimmäinen rajalinja kulkee armon ja tekojen tai uskon ja tekojen välillä. Sekä Lutherin pole­miikki skolastista oppia vastaan että hänen oma sakramenttioppinsa tulevat ymmärrettäviksi vain, mikäli muistetaan tämä perustava lähtökohta.

Luther siis pelkää, että skolastiikan sakramenttioppi saa ihmisen nojau­tumaan omiin ansiollisiin tekoihinsa. Sekä opus operatum -ajatus että obex -edellytys ilmentävät hänen mielestään tekojen vanhurskautta. Samoin kuin sakramentin pelkkä ulkonainen toimittaminen (ex opere operato) oli hä­nen mielestään muuttunut sakramentin jakajan omaksi “hyväksi teoksi”, myös pelkkä ulkonainen sakramentin vastaanottaminen eli “esteen asetta­matta jättäminen” oli muuttunut ihmisen “hyväksi teoksi”. Tämä Lutherin kanta käy ilmi eksplisiittisesti seuraavasta sitaatista, jossa hän arvostelee sitä, että ihminen saisi armon pelkästään sakramentin vastaanottamisen perusteella, ilman uskoa. Samalla hän ilmaisee, missä merkityksessä hänen omasta mielestään sakramentteja voidaan pitää “armon vaikuttavina merk­keinä”.

“Niinpä ei myöskään voi olla totta, että sakramentteihin sisältyisi van­hurskauttamisen vaikuttava voima (inesse vim efficacem iustificationis) tai että ne olisivat armon vaikuttavia merkkejä’ (signa efficatia gratiae). Sillä kaikkea tätä puhutaan uskon kustannuksella ja tuntematta jumalallisia lupauksia. Eri asia on pitää niitä vaikuttavina siinä mielessä, että ne mitä varmimmin ja vaikuttavimmin antavat armon (certissime et efficacissime gratiam conferant) siellä, missä luja usko on läsnä. Mutta nytpä niitä ei pidetäkään tässä mielessä vaikuttavana, koska niiden sanotaan hyödyttävän kaikkia, myös jumalattomia ja epäuskoisia, kunhan he eivät vain aseta mitään estettä’ (non ponant obicem), ikään kuin juuri epäusko ei olisi kaikkein itsepäisin ja vihamielisin armon este. Näin pitkälle he ovat men­neet tehdessään sakramentista käskyn ja uskosta teon. Jos sakramentti antaa minulle armon sen tähden, että (quia) minä otan sen vastaan, silloin totisesti saan armon oman tekoni (ex opere meo) enkä uskon perusteella. Silloin en myöskään tartu sakramentin lupaukseen, vaan ainoastaan Juma­lan asettamaan ja säätämään merkkiin. Huomaat siis selvästi, etteivät sen­tenssiteologit ole ymmärtäneet sakramenteista yhtään mitään, koska he väitellessään sakramenteista eivät ole lainkaan kiinnittäneet huomiota us­koon eivätkä lupauksiin. Sen sijaan he ovat takertuneet vain merkkiin ja merkin käyttöön. Näin he syöksevät meidät uskosta tekoihin ja sanasta merkkiin. Näin he ovat, kuten jo sanoin, paitsi vanginneet sakramentit myös tuhonneet ne niin hyvin kuin ovat osanneet.”

Lutherin mielestä non ponere obiceni -edellytys merkitsee siis, että sak­ramentin pelkkä ulkonainen vastaanottaminen riittää armon saamiseen. Skolastiikan termein voitaisiin sanoa, että Luther pelkää dispositiosyyn (causa dispositiva) muuttuvan vaikuttavaksi syyksi (causa efficiens), jonka perusteella ihminen tulee vanhurskaaksi. On ilmeistä, että tässäkin Luther eskaloi sitä merkitystä, mikä non ponere obicem -ajatuksella oli skolastii­kassa alun perin.

Lutherin oma teologinen intentio on vastustaa sakramentin vaikutuksen muuttamista ihmisen omien tekojen välineeksi. Jos sakramentti pelkän ulkonaisen vastaanottamisen perusteella - eli “koska” (quia) ihminen vas­taanottaa sakramentin - antaisi armon, silloin vanhurskauttaminen toteu­tuisi “oman tekoni perusteella” (ex opere meo). Tällöin itsessään oikeasta sakramentista tulisi teko (opus). Juuri tässä käy ilmi, miten sekä ex opere operato että non ponere obicem -kritiikki ilmaisevat yhtä ja samaa Lutherin intentiota arvostella sakramentin vääristynyttä käyttöä eli niiden “vankeut­ta” (captivitas) silloisessa kirkossa.

Sen sijaan Lutherin arvostelu ei suuntaudu tässäkään kohdassa sakra­menttien oikeaan vaikutukseen. Tekstikohdan alussa on tosin ajatus, joka näyttäisi viittaavan siihen, että Luther haluaisi kokonaan torjua ajatuksen sakramenttien vaikuttavuudesta. “Niinpä ei myöskään voi olla totta, että sakramentteihin sisältyisi vanhurskauttamisen vaikuttava voima (inesse vim efficacem iustificationis) tai että ne olisivat `armon vaikuttavia merkkejä’ (signa efficatia gratiae).” Tätä passusta onkin usein käytetty esimerkkinä, kun on haluttu väittää, että Luther haluaisi sanoutua totaalisesti irti katoli­sesta sakramenttiopista.

Tekstikohdan oikea konteksti käy kuitenkin ilmi sen jatkosta, jossa Lu­ther esittää oman positiivisen tulkintansa sakramenttien vaikutuksesta. “Jos usko on läsnä” (si assit fides) on hänen oma “edellytyksensä” sakramenttien vaikutukselle. Kun “usko on läsnä”, silloin kuuluu sakramenteille hänen mielestään jopa suurempi ja varmempi vaikutus kuin mikä niille skolasti­sessa teologiassa myönnettiin. Luther käyttää jopa superlatiivisia ilmauksia painottaakseen mahdollisimman vakuuttavasti, että sakramenttien oikein ymmärretty vaikutus on voimakkaampi kuin mitä tomistiset ja skotistiset teoriat esittivät. Luther ilmaisee tämän kantansa selvästi: “Eri asia on pitää niitä vaikuttavina siinä mielessä, että ne mitä varmimmin ja vaikuttavimmin antavat armon (certissime et efficacissime gratiam conferant) siellä, missä luja usko on läsnä.”

Tässä suhteessa Lutherin näkemys sakramenttien vaikutuksesta onkin tulkittava toisin kuin mitä eritoten protestanttisessa reformaationtutkimuk­sessa on usein väitetty. Vastoin näitä väitteitä sakramenteille ei Lutherin mukaan kuulu suinkaan vähäisempi vaikutus kuin mikä niillä oli keskiaikai­sessa teologiassa vaan voimakkaampi.Tutkimuksessa on usein pidetty varsinkin Lutherin varhaisteologialle tyypillisenä, että sakramenttien vai­kutus jäisi uskon ja sanan varjoon. Monet tutkijat ovat myös väittäneet, että vasta 1520-luvun lopulla eli siis vasta uudestikastajia ja yleensä spiritualis­teja vastaan käydyn kiistan jälkeen Luther olisi alkanut korostaa sakra­menttien effektiivisyyttä.

Nämä väitteet kuten edellä on voitu huomata - eivät kuitenkaan saa tukea lähteistä. Väitteiden puutteena on lisäksi se, etteivät ne tavoita adek­vaatisti, itse asiaa eli sitä, mitä sakramentti vaikuttaa.

Eero Huovinen, Fides Infantium, s. 80-85.

No ponere obicem= “ei aseta estettä”.

1 tykkäys

Lutherin hankalin näkemys eukaristiasta on omasta mielestäni se että hän lähes ainoastaan pohtii sitä miten eukaristia hyödyttää sille osallistujaa. Eukaristian olemus on kuitenkin enemmän antava. Eukaristian osallistuja ei osallistu siihen tavoitellakseen omaa etua vaan kaikkien muiden etua. Siksi Jeesus pyytää rukoilemaan mennessä käymään antamassa anteeksi niille jotka ovat rukoilijalle velkaa, jotta rukoilija ei pidätä rukoustaan ajatellessaan saataviaan, ajatellessaan olevansa saamapuolella. Eukaristian osallistuja on aina antajapuolella, ja antaessaan saa itsekin.

Totta kai eukaristia koko maailman puolesta kannettuna uhrina hyödyttää niitä jotka eivät usko, mutta ne jotka eivät usko eivät ehkä osaa antaa yhteiseksi hyväksi osuuttaan eukaristiasta, eivät osaa kantaa pyhää uhria.

No tuossahan tuo Huovisen suusta tuli about sama mistä puhuin.

D

3 tykkäystä

On hyvä huomata, että reformaatioaikaa leimasi aika pitkälti kontroverssiteologia. Lutherilla meni paikoitellen vauva pesuveden mukana kun kamppailuissa ei enää jäänyt tilaa nyansseille. Kaikki oli aika mustavalkoista ja tarve puolustaa ehtoollisen roolia sen vastaanottajalle annettuna lahjana (eikä tekona) ajoi ylitse kaikesta muusta. Ja koska Zwinglin porukoissa painotettiin yhteysaterian luonnetta, jäi sekin puoli Lutherilla sitten sivuun.

Lisäksi on myös todettava, että filosofinen siirtymä nominalismiin johti siihen, että Luther (ja hänen nominalistiset opettajansa ja muut aikalaiset) eivät enää ymmärtäneet Akvinolaisen teologiaa. Transsubstantiaatio käsitettiin Lutherin aikana ihan väärin. Sen seurauksena useimmat taitavat sen nykyäänkin käsittää väärin ja kritikoida tietämättään olkiukkoa. Aiheesta lisää Brett Salkeldin väitöskirjasta: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/43427/1/Salkeld_Brett_D_201311_PhD_thesis.pdf


Mitä tulee ehtoollisen ja uhrin suhteeseen nykyaikana, ekumeenisissa neuvotteluissa luterilaisten ja katolilaisten kesken on pitkälti löydetty ratkaisu jo kauan sitten.

Vrt. näin luterilaiset ja katolilaiset Yhdysvalloissa vuonna 1967: The Eucharist | USCCB

Ja muutama vuosi sitten, sivulta 50 alkaen: https://www.dtl.fi/media/kasvavaa-yhteytt-e4-virasta.pdf

4 tykkäystä

Lutherillahan ei ollut hirveästi tuota transvääntöä. Hänelle se oli vähäinen asia, ei ylittämätön este. Ajattelen samoin.

Omakin käsitykseni on että ehtoollinen on pala kakkua evl kat väännöissä nykyisin.

Tuomaksen eksistenssi essenssi -distinktio on monella tapaa parempi kuin aristoteelinen substanssi aksidenssi jaottelu. Tästä pitäisi sanoa enemmän mutta nyt ei jaksa.

Nominalismista väännettiin toisaalla niin paljon että en viitsi enää siteerata itseäni.

D

Juu, Lutherille se ei ollut ongelma. Sen sijaan luterilaisuudelle se on ollut ongelma myöhempinä vuosisatoina. Meilläkin Suomessa vedettiin ilmeisesti identiteettisyistä teologista linjaeroa suhteessa “muuttumisoppiin” vielä joitakin vuosikymmeniä sitten. Taustalla toki myös varmaan tiettyä mannermaista filosofiaa ja rationalismin vaikutusta, vaikka sen vaikutus 1900-luvun jälkipuoliskolla tuntuukin jo helpottavan.

Tosin nykyäänkin, varmaan koulun uskonnonopetuksessa kulkeneiden myyttien myötä, tietyt transsubstantiaatioon liittyvät vastakkainasettelut elävät kentällä. Eivät tosin ole ihan niin teologisesti loppuun asti ajateltuja yleensä.

2 tykkäystä

Sitä tarkoitin. Yritin vain tehdä eroa Lutherin opetuksiin ja luterilaiseen kirkkoon. Ne eivät ole sama asia. Mikä on harmi, sillä Lutherin jälkeen asioita ei oikein osattu sanoittaa yhtä osuvasti.

D

2 tykkäystä

Tässä vielä yksi osoitus siitä, ettei kritiikki ollut vain yhden miehen harteilla, vaan monet hänen jäljissään olivat samoilla linjoilla:

The antithesis will show who those are who eat unworthily, be­cause they do not bring true faith to it, namely, those who imagine that the eating profits ex opere operato, without a good impulse in the user, who as they eat rely for its salutary use on their own worthiness and purity, as though they were worthy of this heavenly food, or who imagine that by the act of eating they merit \remission off sins. For in His Supper Christ does not want to distribute he merits and rewards of our works, but even as He offers His merits grati’there, so He wants them accepted by faith. Likewise, those who teach that men neither should nor can assert that in the use of the Supper the benefits of the New Testament are certainly given and applied to them, but should always be carried to and fro in uncertain doubting, even though the sealing is made by the offering of the body and blood of Christ-surely these make the Son of God Himself a liar in the institution of the Supper.

Also those eat unworthily who come without faith in this sense, that they give no thought to what they seek and receive there; likewise those who come with an Epicurean persuasion, as though the privilege of turpi­tude were given there, so that they might be able further to persevere freely and with impunity in crimes, continue in them or return to them. For true faith does not ask and seek that sins may remain and be in­creased; it asks and seeks remission of sins and liberation from sins. And this faith is afterward the mother of the good intention to avoid sins in the future and to obey God according to His commandments.

Martin Chemnitz, Examination of the Counsil of Trent, vol. II, p. 319.

Tuossa lopussa on myös hyvä selitys sille miksi tällaista ex opere opere vaikutusta suosittiin.

Luterilaisuus on aina perustanut oppinsa Raamattuun ja en voi ymmärtää mihin ulkopuoliseen lähteeseen ortodoksit vetoavat oppinsa tueksi, ai niin kirkkoisiin, jotka tulivat Raamatun kaanonin jälkeen.

Kirkkoisiin jotka kokosivat Raamatun kaanonin ja ovat Raamatun ymmärtämisen avain.

2 tykkäystä

No hienoa sittenhän teille ei tuota vaikeuksia todistaa tätä lausumaasi Raamatulla:

Ei tuota vaikeuksia. Mulla henkilökohtaisesti on vähän vaikeaa tuoda aineistoa tähän keskusteluun koska itse luen käytännössä kaiken tällaisen espanjaksi, joten linkkailuni jäävät kielimuurin taakse.

Raamatusta kaikki kuitenkin löytyy, niiden uhrin teologiaakkn puolustavien mielestä. Raamatullahan voi käytännössä perustella ihan mitä vain haluaa.

https://mercaba.org/Rialp/S/sacrificio_iii_teol_dogm.htm

Ketkä kirkkoisät? Kirkko hyväksyi Raamatun kaanonin ajan mittaan. Edes ekumeeniset kirkolliskokoukset eivät määrittele kaanonin rajoja.

D

Ymmärtääkseni ihan pelkät raamatunkohdat riittävät tuohon @9x n kysymykseen.

D

Ne voi poimia linkkaamani tekstin seasta. Vaikka kieltä ei ymmärrä, raamatunkohtien merkinnät ymmärtää.

Olet siis tullut mukaan viisi vuotta myöhemmin, joten et voi tietää alkufoorumin ajoista kovin paljoa. Alkufoorumi oli aidosti ekumeeninen, mukana oli myös ortodokseja ja katolisia useita henkilöitä. Suurin osa oli kuitenkin varmaankin teologian opiskelijoita ja juuri valmistuneita teologeja.

Usko ja elämä - foorumille tuli WilleH:n johdolla suuri joukko luthersäätiöläisiä, jotka varmaankin olivat omassaan aika ehdottomia ja leimasivat foorumia seuraavat viisi vuotta. En ihmettele, jos tuolloin muiden kirkkokuntien ääni ei oikein kuulunut. Alussa kuitenkin kuului siinä missä toistenkin, eikä vastakkainasettelua esiintynyt lukuunottamatta NNOV:n provoilua.

Kuten edellä sanoin, näin ei pelkästään ollut, vaikka homma ehkä kärjistyikin. Omasta näkökulmastani monet näkemyksistäsi eivät edusta puhdasta raamatullista linjaa, joten en ihmettele, jos olet saanut vastustuksen ryöpyn tiukan linjan luterilaisilta, joiden pohja on yksi Raamatussa.

2 tykkäystä

Itse en taas ymmärrä sitä kuinka toistellaan että esim. katolisen kirkon teologia ei pohjaudu Raamattuun. Jos todella on luettu katolista teologiaa, tai ortodoksista, huomataan että kaikki perustellaan Raamatulla. Katolilaiset tai ortodoksiset teologit eivät heittele yhtään ajatusta ilmaan ilman viittausta Raamattuun, joten on ihan olkiukko väittää että katolilaiset eivät pohjaa ajatteluaan Raamattuun.

Niin kuin sanoin, ihan kaiken voi perustella Raamatulla. Sitä voi vääntää ja kääntää mielensä mukaan. Se että pysytään Isien tavassa perustella kirkon usko Raamatulla takaa että ei keksitä kristinuskoon kuulumattomia juttuja. On naiivia luulla että vanhat kirkot eivät pitäisi tärkeänä että niiden opetus on löydettävissä Raamatusta.
Asia nyt on vain niin että kaikki kirkot perustelevat näkemyksensä Raamatulla ja silti niiden näkökulmat poikkeavat toisistaan huomattavasti. Vanhojen kirkkojen osalta, jakamattoman kirkon perinnön mukaisesti, voi sanoa että Kirkko tiesi mihin se uskoo, ja raamattuviittaukset uskon kohtiin tulivat itse asiassa jälkeen päin. Tämä ilmenee Raamatusta, kun Jeesus selittää ylösnousemuksensa jälkeen opetuslapsille Emmauksen tiellä Vanhaa Testamenttia. Uusi testamentti kirjoitettiin vasta paljon sen jälkeen, sen pohjalta mitä oli nähty, koettu ja ymmärretty, uskon talletus oli olemassa ennen kuin se kirjoitettiin ja sitä uskon talletusta jakamaton kirkko säilyttää, Raamatun tuella.

2 tykkäystä

Varmasti pitävät, mutta paljon on sellaistakin, mille ei löydy mitään raamatullista pohjaa. Esimerkiksi pyhien rukoilu tai Marian asema ikuisena netseenä ja synnittömänä. Nämä eivät ole kuitenkaan niin tärkeitä, kuin pelastus yksin uskosta ilman tekoja. Siis vanhurskautus yksin Jeesuksen työn tähden, ei omilla ansioilla. Teillähän siihen tarvitaan vähän omaakin panostusta.

Uskonpuhdistus, jonka Luther sai aikaan, perusti kirkon toiminnan taas sille pohjalle, jolle se alunperin kuuluikin ja karsi harhaoppisina pitämiään asioita pois. Muut uskonpuhdistajat jatkoivat tästä vieläkin pitemmälle. Raivattavaa oli kuitenkin paljon. Varmaankin esim katolinen kirkko on tehnyt parannusta monissa kohdin uskonpuhdistuksen jälkeen, enkä suhtaudu mitenkään kielteisesti katolilaisuuteen, vaikka kaikkia opinkohtia tai käytäntöjä en kannattaisikaan.

Uuden testamentin evankeliumit kirjoitettiin ensimmäisen vuosisadan aikana joitain vuosikymmeniä Jeesuksen jälkeen viimeisten silminäkijöiden vielä eläessä, samoin Apostolien teot ja Ilmestyskirja. Apostolien kirjeet jonkin verran aiemmin. Kirkon oppiin tuli myöhemmin paljon sellaista mukaan, mitä ei näistä kirjoituksista löydy eikä voi löytyäkään, koska niitä siellä ei ole. Jos kirkkosi, katolinen tai ortodoksinen, kumpi hyvänsä, ottaisi nämä tarkaksi ohjeekseen ja jättäisi muut opinkohtansa hiukan vähemmälle, samoin ottaisi todesta Paavalin vanhurskautusopin, niin hyvä tulisi.

3 tykkäystä

Teistä Miknius näki aivan oikein, että ortodoksisen teologian eräänlaisena kulmakivenä on Heprealaiskirje ja mm. sen jakeet:

Hepr 10:14-17: “Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: “Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan”, sanoo Herra: “Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä”; ja: “heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista”.”

Jos te perustatte oppinne Raamattuun, niin teidän on mahdotonta silloin pitäytyä siinä käsityksessänne, johon pyysin sinua antamaan Raamatullisen perustelun. Raamatun mukaan kun näet ei ole muuta uhria kuin Jeesuksen antama uhri syntien sovitukseksi, joten kukaan muu ei kanna kenenkään puolesta mitään uhria.

Mm. nuo jakeet teidän täytyisi kyetä selittämään uskottavasti toisin kuin sanat kaikessa yksinkertaisuudessaan kuuluvat, mutta selittämättä se teiltä jää, ikuisesti!

2 tykkäystä

Niinpä…Siitäköhän kristikunnan opillinen ja tunnustuksellinen kirjavuus ja hajaannus johtuu?!?

1 tykkäys

Apostolien teot 24:16 - 18:

Siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. "Oltuani vuosikausia poissa tulin nyt tuomaan kansalleni rahalahjaa ja toimittamaan uhreja. Juuri näissä tehtävissä minä temppelissä olin, kun eräät Aasiasta tulleet juutalaiset tapasivat minut. Olin puhdistautunut, väkeä ei ollut koolla eikä mellakasta tietoakaan.

Fil. 2:17:

Vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne.

Pyhä apostoli ainakin vaikuttaa olevan Raamatussa sitä mieltä, että Jeesuksen seuraajat kantavat uhreja Jumalalle. Senpä vuoksi liturgiassa diakoni lausuukin: “Seisokaamme hyvin, seisokaamme pelvossa, ottakaamme vaarin, rauhassa uhratkaamme pyhää uhria.” Ja kuoro vastaa: “Rauhan laupeutta, kiitosuhria.” Seurakunta uhraa leipää ja viiniä päästäkseen osalliseksi Herran pyhästä ehtoollisesta. Siksi niitä sanotaan uhrileiviksi, ja samasta syystä pöytä, jolla pappi ne valmistelee, on nimeltään uhripöytä, erotukseksi pyhästä pöydästä.

Ehtoollinenkin on siis eräänlaista synergistä yhteistyötä: jos seurakunta ei kanna omaa uhriaan (leipää ja viiniä), Herran uhri ei pääse konkretisoitumaan sen kohdalla, vaan seurakunta jää osattomaksi. Jos seurakunta ei kanna omaa uhriaan, se ei pääse osalliseksi Jumalan asettamasta ja antamasta uhrista. Näin seurakunnan oma uhri on välttämätön mutta riittämätön ehtoollisuhrista osalliseksi pääsemisessä. Tarvitaan sekä Jeesuksen antama uhri, että seurakunnan itse kantama uhri.

Ortodoksien käytännöt perustuvat pyhien apostolien välittämiin oikeisiin käytäntöihin ja pyhiin kirjoituksiin, jotka yhdessä muodostavat pyhän tradition - erotukseksi niistä, joilla on vain kirjoitukset ja niistä tehdyt tulkinnat, joiden pohjalta käytännöt on sitten yritetty rekonstruoida.

Totta kai me kannamme uhria. Myös rukouksemme on uhrin kantamista Jumalalle.

1.Piet. 2:15:

Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.

3 tykkäystä