Yhdistyksen kannanotto rahankeräyslain uudistukseen


#1

Asiasta on jonkin verran jo keskusteltu foorumilla aiemmin, mutta yhdistyksen hallitus pohti, millä tavalla yhdistyksen tulisi ottaa kantaa rahankeräyslain uudistukseen:

http://intermin.fi/rahankeraysuudistus/

Päätimme, että tuomme tämän foorumille kaikkien keskusteltavaksi. Voitte keskustella tässä ketjussa laajasti rahankeräyslain uudistamisesta, mutta yhdistys tullee ottamaan kantaa lähtökohtaisesti nimenomaisesti tämän yhdistyksen näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uuden lain myötä pitäisi olla mahdollista, käytännössä, pyytää lahjoituksia foorumin kustannusten kattamiseen ja yhdistyksen muuhun toimintaan ilman rahankeräyslupaa tai ehkäpä jopa ilman ilmoitusmenettelyä.

Itse lakiehdotus on taustoinen ja perusteluineen luettavissa tästä.


Yhdistysmuotoiset seurakunnat ja oikeus kerätä kolehtia
#2

Tämä kiinnostanee ainakin @JMantysalo:a. Jos sinä olisit kirjoittamassa U&R:n puolesta lausuntoa, millaisiin kohtiin kiinnittäisit huomiota?


#3

Ehkä vähän paranoidia, mutta esityksen mukaan rahaa ei saisi kerätä syrjivään tarkoitukseen. Voidaanko klassinen kristinusko tulevaisuudessa tulkita syrjiväksi sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella? No, ehkä paljon paranoidia…

(Toiseksi, on kai uskottavampaa jos VA-liitto erityisesti muistuttaa että Aito avioliitto ry:n on saatava kerätä rahaa, ja päinvastoin, kuin jos kaikki kirjoittavat vain itsestään.)

Lähinnä tämä yhdistys kai järjestäisi pienkeräyksiä, joissa tuoton voi olettaa olevan alle 10,000 euroa. (Jokin kirkkokunta voinee tukea asiallisesti ottaen enemmällä, mutta tarjoamalla tilaa tms. tavalla jota ei tulkita rahankeräykseksi.)

Kovin laajaan lausuntoon en siis näe aihetta, mutta en ole aivan tiheällä kammalla lukenutkaan tuota läpi. Lähinnä kai yhdistykselle tärkeintä on voida kerätä vähän rahaa vähällä vaivalla ja vähällä byrokratialla. Ja nettikeräyksenä ilman muuta.


#4

Huh huh. Kirjoittelin tässä pari tuntia ja sain tällaisen tulokseksi. Onko @JMantysalo mielipiteitä?


Usko ja rukous ry:n (“Yhdistys”) tarkoituksena on klassisen kristinuskon ja ekumenian hengessä tukea ja edistää tietoverkoissa hengellistä elämää sekä uskonnollista, ekumeenista ja teologista keskustelua, teologisen tutkimuksen popularisointia ynnä teologista tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää verkkosivustoa, jossa on keskustelualue.

Yhdistys on pieni ja toteuttaa tehtäväänsä hyvin pienellä budjetilla. Yhdistyksen tarkoituksen mukaisen keskustelualueen ylläpitämisen minimitason saavuttaminen ei vaadi suurta investointia. Yhdistyksen mahdollisesti järjestämien keräysten arvioitu tuottotoive on alle 1 000 euroa, ehkä jopa vain muutamia satoja euroja. Tämän vuoksi on keskeistä, että:
rahankeräys voidaan toteuttaa mahdollisimman pienellä vaivalla
rahankeräys saadaan toteuttaa Internetissä

Näiden päähuomioiden lisäksi Yhdistys tahtoo nostaa erikseen esille seuraavat kohdat lakiehdotuksesta ja sen perusteluista:

Lakiehdotuksen 1 §:n 3. momentin kohdan 1 perusteluissa todetaan naapuriavun osalta, että sitä ei olisi mahdollista toteuttaa niin, että vetoomus julkaistaisiin “lehdessä, internetissä, julkisilla ilmoitustauluilla tai muissa medioissa”. Tosiasiallisesti Internetin keskusteluyhteisö voi muodostaa läheisen piirin, jossa muodostuu läheisiä henkilöllisiä suhteita. Tämän vuoksi perusteluissa todettu rajaus on Internetin suhteen ongelmallinen. Yhdistys ei esitä muutosta lakitekstiin, mutta toivoo, että lain perusteluissa huomioidaan Internetin yhteisöllisyyteen ja lähipiireihin aiheuttama muutos.

Lakiehdotuksen 1 §:n 3. momentin kohdan 6 suhteen Yhdistys huomauttaa, että tässä kohdassa olisi syytä mahdollistaa toiminnan tarkoituksen tukemiseksi järjestettävä rahalahjoitusten keräys myös Internetissä (esimerkiksi videopuheluilla tai ns. live-streamauksen yhteydessä) tapahtuvassa yleisölle avoimessa maksuttomassa tilaisuudessa. Tämän vuoksi Yhdistys ehdottaa, että lopussa oleva maininta sisätiloista poistetaan, ja kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

  1. Suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön järjestämään yleisölle avoimeen maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa järjestettävä yhdistyksen tai säätiön toiminnan tarkoituksen tukemiseksi järjestettävä rahalahjoitusten keräys,

Lakiehdotuksen 2 §:n kohdassa 2 todetaan, että yleisöllä tarkoitetaan “ennalta rajoittamatonta ja määrittelemätöntä joukkoa henkilöitä”. Yhdistys pitää kiitettävänä sitä, että lakiehdotuksen perusteluissa on erikseen mainittu, että “[y]leisöön vetoamisesta ei olisi myöskään kysymys tilanteessa, jossa yhdistys vetoaisi omiin jäseniinsä keräyksen järjestämiseksi”. Tahdomme kuitenkin nostaa esille tietyn epämääräisyyden. Esimerkiksi Yhdistyksen ylläpitämällä keskustelufoorumilla on kaikille (myös kirjautumattomille käyttäjille) näkyviä alueita sekä vain rekisteröityneille käyttäjille näkyviä alueita. Rekisteröityminen on mahdollista yleisölle, eikä sitä ole ennalta rajoitettu. Yhdistyksen näkökulmasta tällainen rekisteröityminen, vaikka se on kaikille avointa ja rajaamatonta, toteuttaa rajaavan toimenpiteen, jonka seurauksena syntynyttä rekisteröityneiden käyttäjien joukkoa ei voida pitää lain määritelmän mukaisena yleisönä. Tämän vuoksi vain rekisteröityneille käyttäjille näkyvä vetoomus ei Yhdistyksen tulkinnan mukaan ole yleisöön vetoamista. Yhdistys toivoo, että lain perusteluihin tehtäisiin tällaisesta tilanteesta merkintä. Vastaavasti Yhdistys katsoo, että erilaisten järjestöjen toimipisteissä ilmoitustauluilla olevia vetoomuksia tulee myös pitää rajatulle joukolle suunnattuna, mikäli tilaa ei ole tarkoitettu yleisön avoimeen käyttöön.

Lakiehdotuksen 6 §:n osalta Yhdistys pitää määrittelyä hyvän tavan vastaisuudesta ongelmallisena. Kohdan perusteluissa todetaan, että “[h]yvän tavan vastaisena rahankeräyksenä voitaisiin pitää esimerkiksi keräystä, jonka tarkoitus loukkaa ihmisarvoa tai uskonnollista vakaumusta tai keräystä, jonka tarkoitus on syrjivä”. Usko ja rukous ry:n ylläpitämällä Internet-keskustelufoorumilla keskustellaan uskonnollisista asioista tietystä näkökulmasta (“klassinen kristinusko ja ekumenia”). Näkökulma ei ole kaikkien jakama, ja joidenkin mielestä tällainen keskustelu voi loukata heidän uskonnollista vakaumustaan. Tiedostamme myös, että Internetissä on muistakin näkökulmista toimivia keskustelualueita, esimerkiksi Vapaa-ajattelijain liitto ry:n järjestämänä, joita voisi pitää klassisen kristinuskon näkökulmasta uskonnollista vakaumusta loukkaavana. Emme näe myöskään mahdottomana, että joku esittäisi klassisen kristinuskon nimissä lausutun konservatiivisen kannan esittämisen keskustelussa syrjiväksi toiminnaksi. Tämän vuoksi pidämme välttämättömänä, että epämääräisellä maininnalla hyvästä tavasta ei estetä uskonnon tai uskonnollisen keskustelun parissa toimivia yleishyödyllisiä yhdistyksiä keräämästä rahaa toimintaansa. Tämän vuoksi ehdotamme, että lain 6 § 2. momentti kuuluisi seuraavasti:

“Rahankeräystä ei saa järjestää yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi, eikä toimintaan, joka loukkaa ihmisarvoa.”

Lakiehdotuksen 7§:n osalta yhdistys pitää kohtaa 4 epäselvästi muotoiltuna. Kohdan perusteluissa todetaan, että “[k]annatusjäsenten hankinta siten, että kannatusjäsenyyteen ei liity yhdistyksen säännöissä yksilöityjä oikeuksia ja velvollisuuksia, ei ole jäsenhankintaan rinnastettavaa toimintaa, vaan sitä on pidettävä luvanvaraisena rahankeräyksenä”. Usko ja rukous ry pitää tärkeänä, että yhdistykset voivat jatkossakin hankkia kannatusjäseniä jäsenhankintana siten, että kannatusjäsenillä on (yhdistyksen säännöissä todetusti) ainoastaan velvollisuus tukea yhdistyksen toimintaa jäsenmaksulla. Tällaiseen kannatusjäsenyyteen liittyvää jäsenhankintaa ei tule pitää rahankeräyksenä.

Lakiehdotuksen 7 §:n osalta yhdistys tahtoo painottaa kohdan 5 suhteen sitä, että mainitun keräystunnuksen on saatava olla myöskin digitaalinen, esimerkiksi keskustelupalstalla käyttäjätunnuksen yhteyteen laitettava merkki tai tunnus. Perusteluissa mainitaan, että keräystunnuksella ei tarkoiteta muistolaatan kaltaista merkintää; tosiasiallisesti käyttäjätunnuksen yhteydessä näkyvä digitaalinen merkki kuitenkin vertautuu sekä muistolaattaan että pinssiin. Pidämme hyvänä, joskaan emme välttämättömänä, että keräykseen osallistumisesta voi antaa mainitun kaltaisen tunnuksen.


#5

Kuuluuko Internet edelleen oikeasti kirjoittaa isolla alkukirjaimella?


#6

Molemmat muodot ovat mahdollisia:


#7

Lisäisin muuten 2 § kohtaa 2 käsittelevän kohdan loppuun seuraavan maininnan:

Lisäksi Yhdistys on sitä mieltä, että kaikkien yhdistysten ja säätiöiden tulee rahankeräyslain estämättä saada ilmoittaa pankkiyhteytensä ja sääntöjen mukainen mahdollisuutensa ottaa vastaan lahjoituksia omilla Internet-sivuillaan, eikä tätä ole pidettävä yleisöön veotamisena.


#8

Tuota kohtaa lausunnossa en ymmärrä. Sen voisi jättää pois. Viitattu kohta lakiesityksessä kieltää rahankeräyksen toteuttamisen vastikkeellisena. Siinä kielletään toteuttamasta rahankeräystä niin, että osallistujille annetaan arvoltaan enemmän kuin vähäinen vastike. 7 §:ssä kielletään niitä asioita, jotka kuuluvat muiden lakien piiriin. Eli esimerkiksi arpajaisten järjestäminen rahankeräysluvalla - koska arpajaisia koskee arpajaislaki. Kohdassa 5 puolestaan kielletään vastikkeellinen rahankeräys, eli käytännössä kielletään mm. liiketoiminnan harjoittaminen rahankeräyksenä. Myyntitoimintaa koskee eri lait. Liiketoiminnallista myyntiä koskee esimerkiksi arvonlisäverotus, jos myynnin yhteen laskettu määrä ylittää vähäiseksi katsotun toiminnan rajan, joka on nykyisin 10 000 euroa vuodessa. Sellaiset vastikkeet, joilla on itsenäistä taloudellista arvoa, ja jotka voisi siten myydä eteenpäin, ovat rahankeräyksessä kiellettyjä - mutta myyntitoiminnassa sallittuja. Lakiesityksen perusteluissa on esimerkkinä todettu, että keräystunnuksena jaettavien pinssien antamista ei pidetä laissa kiellettynä vastikkeena. Niillä ei ole juurikaan arvoa, jos sellaisia koittaa myydä eteenpäin.

Netissä jaettavia vastikkeita koskevat lakiesityksen perusteella jo valmiiksi samat periaatteet. Eli taloudelliselta arvoltaan korkeintaan vähäisen vastikkeen saa antaa keräykseen osallistujille. Uskojarukous.fi -sivuston nimimerkkien yhteydessä julkaistavia merkintöjä lahjoittajana toimimisesta tuskin pidettäisiin taloudelliselta arvoltaan vähäistä suurempina vastikkeina.


#9

On muuten semijännä tuo vähäinen taloudellinen arvo. Joku 12x12 pikselin tunnus käyttäjänimen vierellä on kaiken järjen mukaan taloudelliselta arvoltaan nollan luokkaa - kuitenkin on kuviteltavissa sellainen sosiaalinen nettiympäristö (ei ehkä tämä foorumi kuitenkaan :D) jossa ihmiset olisivat valmiit maksamaan siitä yllättävänkin paljon. Sitten jos mietitään vaikka videopelejä, niin tavallisesta poikkeava liekehtivä ase, violetti hepo tai siisti hattu virtuaaliselle hahmolle voi olla satojen oikeiden eurojen arvoinen. Oikeastihan kyse on yhä pikseleistä, joilla ei ole mitään “oikeaa” käyttöä tai arvoa, vaikka pelaajien tyylitieto ja statuksentavoittelu johtaa siihen, että virtuaalihatusta ollaan valmiita maksamaan suuria summia. Joten mitenköhän taloudellista arvoa mitataan? :thinking:


#10

Suhteellisen selkeä mittari asiassa on jälleenmyyntiarvo. Tavanomaisista rahankeräyspinsseistä ei juuri kukaan ole valmis maksamaan jälleenmyytäessä käytännössä juuri mitään, vaikka pinssien teettäjälle niistä on aiheutunut jonkin verran kustannuksia. Rahankeräyslakiesitystä voisi tulkita niin, että sen kannalta ongelmattomia vaikuttaisivat olevan sellaiset vastikkeet, joita ei voi kukaan saada rahankeräykseen osallistumisen lisäksi mitään muuta kautta, kuten ostamalla - ja joita vastikkeen saanut ei voi myydä myöskään eteenpäin joko lainkaan, tai ainakaan vähäistä suuremmalla hinnalla.


#11

Eli käytännössä potentiaalisesti arvokkaammat sähköiset vastikkeet pitäisi jakaa suoraan henkilöiden tileille, ei koodeina, jotka voisi myydä eteenpäin. Tilit ovat ainakin periaatteessa henkilökohtaisia - mutta toisaalta videopeleissä näkee tilienkin myymistä, jolloin lahjoituksesta saatu vastike voisi nostaa tilin myyntiarvoa… Tämän foorumin tapauksessa tilanne on onneksi yksioikoisempi :smiley:


#12

Rahankeräyslakiesitys koskee vain yleishyödyllisiä toimijoita eli niin sanottua kolmatta sektoria. Taloudellista arvoa omaavat videopelien tilitunnukset lienevät yleensä yritysten ylläpitämiin palveluihin liittyviä tunnuksia.


#13

Hmm… Liitolla on sähköpostilista, mutta keskustelupalstaa ei ole ollut aikoihin. En tiedä pitäisikö tämä muotoilla toisin, jotenkin konditionaalissa? Itse asiaanhan tuolla ei ole tosin merkitystä.

“Ynnä”-sana kuulostaa arkaaiselta, po. “sekä”. “1000” voinee sanoa “tuhat”.

Tekstissä on hyvää pohdintaa, enkä keksi siihen olennaista parannettavaa. “Julkisen” käsitehän on muuttunut netin ja somen myötä kovasti. Siitä on käyty ainakin kunnianloukkauksen yhteydessä juttua, ts. onko teoriassa koko maailmassa näkyvä, mutta todellisuudessa pienen piirin seuraamalla sivulla oleva juttu miten laajalle yleisölle jaettu.


#14

Määräpäivä lausunnolle on muistaakseni tänään.


#15

Tässä va-liiton lausunto: http://vapaa-ajattelijat.fi/blog/2018/03/14/rahankerayslakiin-lausunto/

Olisin itse kirjoittanut tuon melko paljon toisin.


#16

Joo, kyllähän tuossa keskeiset pointit oli ihan erit kuin sinun aiemmassa ehdotuksessa…