Usko ja rukous ry

Uskojarukous.fi-sivustoa (“Sivusto”) ylläpitää Usko ja rukous ry (“Yhdistys”).


Yhdistys

Usko ja rukous ry.
Rekisterinumero: 217.394
Y-tunnus: 2774682-2
Sähköposti: yhdistys@uskojarukous.fi
Foorumin ylläpito: yllapito@uskojarukous.fi
Tilinumero: FI40 4730 0010 3586 60


Jäsenille lähetetään jäsenmaksulasku sähköpostitse jäsenrekisterissä olevaan osoitteeseen. Maksutiedot ovat laskussa. Toivomme, että jäsenmaksua ei makseta ilman jäsenmaksulaskussa olevaa viitenumeroa. Tilinumero ilmoitetaan tällä sivulla, jotta kukin voi varmistua sähköpostitse tulleen laskun aitoudesta.


Yhdistyksen toimintaa johtaa puheenjohtaja. Sen toimintaa ohjaa ja valvoo yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Jäseneksi voi liittyä hakemuksesta kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt (ks. alla). Hallituksen ja puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen puheenjohtaja on isä Juha Leinonen. Foorumin ylläpitäjä on Juho Östman.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenillä on liittymis- ja vuosimaksut. Liittymisvuonna maksetaan molemmat maksut. Vuonna 2019 maksut menevät seuraavasti:

  • varsinainen jäsen: liittymismaksu 0 euroa, vuosimaksu 10 euroa
  • kannatusjäsen: liittymismaksu 0 euroa, vuosimaksu 20 euroa

Säännöt

[details=Usko ja rukous ry:n säännöt]
1 § Yhdistyksen nimi on Usko ja rukous ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on klassisen kristinuskon ja ekumenian hengessä tukea ja edistää tietoverkoissa hengellistä elämää sekä uskonnollista, ekumeenista ja teologista keskustelua, teologisen tutkimuksen popularisointia ynnä teologista tutkimusta.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää verkkosivustoa, jossa on keskustelualue. Yhdistys voi myös julkaista uskonnollisia ja teologisia artikkeleita, lehtiä ja kirjallisuutta, sekä järjestää kokouksia ja tapahtumia ja muuta tarkoitukseen sopivaa toimintaa.

4 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla myyjäisiä, juhlia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

5 § Yhdistys ei ole sitoutunut mihinkään yksittäiseen kirkkokuntaan. Riippumattomuus ei estä vastaanottamasta avustuksia ja lahjoituksia yksittäisiltä kirkkokunnilta tai käyttämästä näiden tiloja.

6 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Luonnollinen henkilö tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, voi liittyä yhdistyksen kannatusjäseneksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa merkittävästi edistäneitä henkilöitä kunniajäseniksi.

7 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä annetuista äänistä erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.

8 § Jäsen on velvoitettu maksamaan jäsenmaksut. Jäsenmaksuja ovat liittymismaksu liityttäessä ja vuotuinen jäsenmaksu. Vuosikokous päättää liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. Hallitus voi myöntää huojennuksen tai vapautuksen jäsenmaksusta jäsenen sairauden, työttömyyden, opiskelun, siviili- tai asepalveluksen, uskonnolliseen sääntökuntaan kuulumisen tai muusta vastaavasta syystä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista.

9 § Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja, ja kahdesta viiteen (2-5) muuta varsinaista jäsentä ja nollasta viiteen (0-5) varajäsentä. Varajäseniä voi olla enintään yhtä paljon kuin varsinaisia jäseniä. Varajäsenet valitaan järjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouksessa puhetta johtaa puheenjohtaja, tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokous voidaan pitää ja siihen voi osallistua tietoteknisillä menetelmillä. Kokous on päätösvaltainen, mikäli läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja mikäli läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenten määrästä, joka vuosikokouksessa on määrätty. Varajäsenet ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja aina, ja äänivaltaisia valitsemisjärjestyksessä, kun varsinainen jäsen ei osallistu kokoukseen tai on jäävi. Hallituksen toimikausi on valitsemista seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

10 § Puheenjohtajan tehtävä on johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallituksen tehtävä on ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa ja varoja, valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokouksen, huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja ylläpitää jäsenluetteloa. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Hallitus ylläpitää jäsenluettelon yhteydessä jäsenten yhteystietoja jäsenrekisterinä. Jäsenrekisteriin ei saa merkitä yhdistyksen ylläpitämällä verkkosivulla käytettyä nimimerkkiä.

12 § Yhdistyksen nimen merkitsee yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ynnä toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

14 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kokous kutsutaan koolle joko yhdistyksen ylläpitämällä verkkosivustolla olevalla ilmoituksella tai kaikille jäsenille lähetettävällä kutsulla. Kutsu voidaan antaa myös yleisesti käytetyllä sähköisellä välineellä. Ilmoitus tai tiedonanto on annettava vähintään viikkoa ennen kokousta, ja kokouskutsussa on oltava maininta käsiteltävistä asioista. Kokous voidaan pitää myös tietoteknisten apuvälineiden avulla, jolloin hallitus määrää jonkin yleisesti käytössä olevan tietoteknisen tavan tai muuten suhteellisen helpon tavan osallistua kokoukseen.

15 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus, sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijoiden toteaminen ja kokousvirkailijoiden valinta;
  2. edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen;
  3. toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille;
  4. kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisen sekä jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen;
  5. hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen;
  6. hallituksen valitseminen: (a) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, (b) päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten jäsenten lukumäärästä, © valitaan varsinaiset jäsenet, (d) valitaan varajäsenet;
  7. valitaan toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja; ja
  8. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut käsiteltävät asiat.

16 § Jäsenen, joka haluaa osallistua yhdistyksen kokoukseen tietoteknisten apuvälineiden avulla, on neuvoteltava osallistumistavastaan hallituksen kanssa niin hyvissä ajoin, että osallistuminen voidaan teknisesti mahdollistaa. Hallitus ei ole vastuussa teknisen yhteyden toimivuudesta tai jäsenen äänivallan toteutumisesta teknisen yhteyden kautta. Tietoteknisen osallistumisen aiheuttamista lisäkuluista vastaa lähtökohtaisesti jäsen itse.

17 § Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on kullakin yksi ääni. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

18 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta samoin kuin 14 §:ssä on säädetty. Hallituksen on kutsuttava kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä niin hallitukselta todisteellisesti yhdessä vaatii jonkin yhdistyksen toimintaan kuuluvan asian käsittelemistä varten. Yksi jäsen voi hallitukselta vaatia jonkin asian ottamista käsiteltäväksi vuosikokouksessa. Vaade on esitettävä niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Käsitellyksi vaadituista asioista on hallituksen valmisteltava päätösesitys. Tässä mainituksi vaatimukseksi ei lasketa 3 §:ssä mainitulla keskustelualueella tehtyä vaatimusta.

19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen toista (2 §) ja yhdeksättätoista (19 §) pykälää voidaan muuttaa vain vuosikokouksessa, ja siten, että muutos hyväksytään kahdessa perättäisessä vuosikokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys puretaan, mahdolliset varat on luovutettava purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti ekumeenisen ja teologisen toiminnan tukemiseen yhdelle tai useammalle kirkkokuntien väliselle yhteisölle, ellei lahjoituksista tai testamenttivaroista ole nimenomaan toisin määrätty. Jos yhdistys lakkautetaan, varat käytetään samaan tarkoitukseen.


Hyväksytty perustamiskokouksessa 28.5.2016.
Hallitus tehnyt PRH:n vaatimat tekniset korjaukset 7.6.2016.
PRH rekisteröinyt 8.6.2016. [/details]